Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Vagabundo Es Vedra gevestigd te Oost en West Middelbeers en ingeschreven onder  inschrijvingsnummer 59278765 bij de  Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 
Artikel 1. Definities
1.1 Vagabundo Es Vedra is een online winkel met diverse (kado)artikelen, waarvan alles hand made is zoals modeaccessoires,woondecoraties en veelal one of a kind,welke via Vagabundo Es Vedra bezocht kan worden. De labelsaan de artikelen kunnen van de vorm afwijken van het origneel zoals op foto,alles is hand made, verschillend en uniek.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Vagabundo Es Vedra,
zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vagabundo Es Vedra worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vagabundo Es Vedra ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Vagabundo Es Vedra. Vagabundo Es Vedra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
 
Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 Vagabundo Es Vedra kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 
Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
a) Voor het online betalen brengt Vagabundo Es Vedrangeen extra kosten in rekening (behalve bij betaling via PayPal, de kosten hiervoor staan vermeld bij de optie “PayPal”)
b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Postbank, Fortis, ING,Rabobank of ABN AMRO kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voorzover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Vagabundo Es Vedra.
5.3 De klant geeft Vagabundo Es Vedra toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vagabundo Es Vedra.
5.5 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 7 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Vagabundo Es Vedra de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan.
 
Artikel 6. Levering
6.1 Vagabundo Es Vedra streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Vagabundo Es Vedra kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vagabundo Es Vedra zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Vagabundo Es Vedra verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden.
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.
 
8.1 Artikelen, die u via Vagabundo Es vedra heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
Deze artikelen in opdracht of gepersonaliseerd zijn.
Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via mail: Via email kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren en voor welke artikelen u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Hierna ontvangt u via email het retouradres en gegevens omtrent de retour.
De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
8.2 Vagabundo Es  Vedra accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
Bij annulering, retouren, ruiling worden altijd de door ons feitelijk gemaakte verzendkosten kosten (€6,95 of het bedrag dat daadwerkelijk betaald is voor de zending) in mindering gebracht op de vergoeding. zie artikel 4.
 
Van retourzending uitgesloten:
 
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
 
 
Artikel 9. Annulering van uw bestelling
9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u doen door een email te sturen naar vagabundoesvedra@gmail.com
Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Vagabundoe Es Vedra het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
9.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.2 zijn hiervoor van toepassing.
9.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met vagabundoesvedra@gmail.com.  In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en  (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
9.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door vagabundoesvedra@gmail.com  plaats.
 
Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Vagabundo Es Vedra, dan wel tussen Vagabundo Es Vedra en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Vagabundo Es Vedra, is Vagabundo Es Vedra niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vagabundo Es Vedra.
 
Artikel 11. Overmacht
Vagabundo Es vedra heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Vagabundo Es Vedra gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
– zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
– zullen Vagabundo Es Vedra en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,  waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Privacyverklaring 2018


Vagabundo Es Vedra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Vagabundo Es Vedra,De Stille Wille 61,5091 WC Oost en West Middelbeers.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: - Voor- en achternaam- Geslacht- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Bankrekeningnummer Doelen verwerking persoonsgegevens. Vagabundo Es Vedra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Om de door jou bestelde producten af te leveren
Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens Indien je jouw persoonsgegevens niet verstrekt, dan zijn wij niet in staat om producten bij jou af te leveren. Geautomatiseerde besluitvorming Vagabundo Es Vedra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. Bewaartermijnen Vagabundo Es Vedra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Overdracht aan derden Vagabundo Es Vedra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij wettelijk verplicht om medewerking te verlenen door de persoonsgegevens door te geven aan de politie.  Jouw rechtenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vagabundo Es Vedra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vagabundoesvedra@gmail.com

 

 
Vagabundo Es Vedra wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Beveiliging
Vagabundo Es Vedra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om er zeker van te zijn dat er op een verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met de beveiliging van jouw persoonsgegevens, ondergaat onze website met regelmaat een veiligheidsscan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vagabundoesesvedra@gmail.com.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Daarom raden wij jou aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.
Vagabunbdo Es Vedra,De stille Wille 61,5091 WC OOst en West Middelbeers.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.
 
 
KvK Eindhoven 59278765
 
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Vagabundo Es Vedra
 

 

Facebook

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.